Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Történelemi Érettségi Fogalomtár

2008.01.16

                     

 

Bánki Donát Műszaki Középiskola

 

 

 

 

Történelemi Érettségi Fogalomtár 

 

Készítette: Laskai Miklós

12 évfolyamos tanuló

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nyíregyháza

2007

 

 

Az őskor

 

Az emberfejlődés szakaszai:

 

                   az újidő végéhez kapcsolódik

                  Afrikából indul

                  Sokágú fejlődés jellemzi: szétterjedés, kihalás

 

A főemlősök csoportosítása:

 

Fő emlősök rendje

         Félmajmok: - makik

                                      - koboldmakik

                                      - lórik

         Majmok:      - Széles orrú majmok     

                                      – cerkófmajom-félék

                            - Keskenyorrú majmok   

                                      - emberszabású majmok

                                      - emberfélék

 

Az ősember fajtái

 

         5-1 millió évvel ezelőtt élt

         a leletek Afrikából valók

         két lábon járt

         talált kőeszközöket használt

         együtt élt a Homo habilisokkal

         evolúciós mellékág

 

 

Homo habilis
(ügyes ember), korai ember

 

         2-1,8 millió éve élt

         a leletek Afrikából valók

         két lábon járt

         gyűjtögető életmód

         kőeszközöket készít

         a fejlődés fő vonala

 

 

 

 

Homo erectus
(Felegyenesedett ember) előember

 

         1,6 – 0,3 millió éve élt- Afrikából, Európából, Ázsiából vannak leletek

          felegyenesedve járt

          vadászott

          használta a tüzet

         megmunkált kőeszközöket használt

          ismert leletei: jávai ~, pekingi ~, vértesszőlősi ~

 

Homo sapiens (bölcs ember)

Ősember

 

 

300 e – 40e éve élt

-         Barlangokban, kunyhókban lakott

-         Rendszeresen használta a tüzet

-         Jól kidolgozott kőeszközöket használt

-         Vadászott

-         Primitív beszéde volt

-         Művészeti alkotások

-         Együtt élt a cro-magnoni emberrel

-         Típusai: korai Neander-völgyi

                   késői neandervölgyi

 

Homo sapiens sapiens
mai ember

         10 ezer éve élt

         Típusai: cro-magnoni ember

         Ma élő ember

         Földrajzi elterjedés szerint rasszokra oszlik

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az ókor

 

 

Évszámok:

 

Kr.e.

         776: a görög időszámítás kezdete

         753: Róma monda szerinti alapítása

         594: Szolón athéni arkhón reformjai

         525: perzsa hódítás Egyiptomban

         510: az athéniak elűzték a türannoszokat

         508: Kleiszthenész újjászervezte az athéni államot

         490: a marathoni csata

         480: görög győzelem a szalamiszi csatában

  431-404: peloponnészoszi háború

         367: a földtörvény szabályozása Rómában (Liciniusi-féle törvény)

  264-241: az első római pun háború kitörése

  218-201: második pun háború

          48: pharszaloszi csata: Caesar legyőzi Pompeiust

          31: actiumi csata: Octavianus legyőzi Antoniust

 Kr.u.

       313: Constantinus türelmi rendelete

       395: a Római Birodalom Kettészakadása

       476: a Nyugatrómai Birodalom bukása

  

 

Fogalmak:

 

Ékírás: mezopotámiai írásfajta, amely agyagba nyomott vagy kőbevésett ékszerű jeleket alkalmaz (az eredetileg képszerű, „piktografikus” jelek leegyszerűsítése folytán alakult ki)

 

Népgyűlés: „fegyveres férfiak” főlég Mezopotámiában kialakult tanácsadó jellegű gyűlése; a királyság jellegének átalakulásával, istenkirály jellegűvé válásával szerepe megszűnt.

 

Fáraó: egyiptomi istenkirály (jelentése: „Per Aa =Magas Palota)

 

Politeizmus: több istenhit (pl. Egyiptom, India, Mezopotámia államainak. Fönícia városállamainak vallása).

 

Monoteizmus: egyistenhit (pl. a zsidók Jahve-hite).

 

Hierográfia: egyiptomi írás, amely bonyolult jelek együttese.

 

Biblia: a zsidók szent könyve

 

Brahmanizmus: indiai politeista vallás, fő tanítása a lélekvándorlás és a lélek újjászületése (fő istenei: Brahman, Visnu, és Siva)

 

Buddhizmus: indiai eredetű vallás, fő tanítása a lélekvándorlás megszüntetésének lehetősége (alapítója Gautama Buddha)

 

Polisz: ókori görög városállam; saját politikával (autonómiával), önálló gazdasággal és saját hadsereggel rendelkezett.

 

Helóta: spártai rabszolga: a meghódított és leigázott őslakosság.

 

Adósrabszolgaság: amikor a földmagántulajdonnal rendelkező parasztok eladósodtak, és hitelezőnek nem fizették meg a tartozást, annak rabszolgájává váltak. Athénban Kr.e. 594-ig áll fenn.

 

Démosz: köznép; kézművesek, kereskedők és parasztok közös neve.

 

Esküdtbíróság: Szolón által létrehozott fellebbviteli bíróság, amelynek feladata az arkhóni ítéletek felülvizsgálata volt, később Peiszisztratosz alatt vidékre is kihelyezték őket. Kleiszthenészt követően a tagjai napdíjat kaptak.

 

Cserépszavazás: a türannisz újraszerveződése ellen kialakított sajátos szavazási módszer, az athéni népgyűlésen cserépdarabokra írt nevek összesítését követően (ha a leadott szavazatok száma meghaladta a 6000-t) a legtöbb szavazatot, kapó személyt száműzték a városból, mert azt feltételezték, hogy türannosz akar lenni. Javait azonban megtarthatta. (A cserépszavazás görög neve: osztrakizmosz).

 

Demokrácia: a köznép (démosz) uralma.

 

Mitológia: mítoszok (görög istenek félistenek és hősök életéről és tetteiről szóló legendák) összessége (pl.: Thézeusz-mítosz, Prométheusz-mítosz). 

 

Messiás: megváltó

 

Filozófia: a természet, a társadalom és az emberi gondolkodás legáltalánosabb törvényszerűségnek tudományos magyarázata.

 

Patrícius: a romai társadalom előkelői: földbirtokkal rendelkező és a hadseregben lovas katonai szolgálatot teljesítő arisztokraták. A korai időszakban politikai jogokkal is csak ők rendelkeztek.

 

 

Plebejus: a romai társadalom közrendű szabadjai: parasztok, kézművesek és kereskedők, akik a hadseregben gyalogos katonai szolgálatot teljesítettek. 

 

Szenátus: vének tanácsa Rómában, létszáma változó volt: 300fő Sulla 600-ra, majd Caesar 900-ra, végül Augustus 1200-ra emelte. Feladatai: az állami vagyon ellenőrzése, a külügyek irányítása, törvény-előkészítés és törvényjavaslat, a népgyűlési határozatok jóváhagyása (Kr.e. 287ig). 

 

Colonus: szabad bérlő; a Kr.e. 1 században kezdett kialakulni és a rabszolga-utánpótlás akadozásával elterjedni. A földet terményhányad fejében műveli A colonusokat eleinte a nagybirtokok szélein, telepítették le, ahol a rabszolgatartás veszélyes és gazdaságtalan volt. A 3-4 században a colonusok munkaerejének állandósítása érdekében elkezdődik röghöz kötésük.

 

Zsinat: egyházi tanácskozás; egyes vallások (pl. kereszténység) hiteleinek rögzítésére vagy az egyházszervezet kialakítására rendezett főpapi gyűlés. Az első egyetemes zsinatokat a császár hívta össze, ő elnökölt az ülésein és a hozott határozatokat ő hirdette ki a birodalom területére, ezáltal azok törvényerővel rendelkeztek

 

Próféta: Isten kiválasztott emberi a zsidó hagyományokban (Jeremiás, Ézsiás, Ezékiel,

 

Püspök: a keresztény gyülekezetek felügyelője (episzkoposz).

 

Apostol: küldött; Jézus tanítványai és mártírhalált követően a kereszténység első terjesztői.

 

Evangélium: örömhír; Jézus életéről szóló tanítások összessége a Biblia újszövetségi részben.

 

Provincia: római tartomány

 

Dictator: Kr.e. 510-ben létrehozott, kizárólag rendkívüli veszély estén működő magistartus Rómában. A kinevezett személy tejhatalommal rendelkezett. Az egyeduralom visszaállításának megakadályozása hivatali idejét a szokásos egy évnél szűkebbre vették: maximum fél évre engedélyezték. 

 

Dogma: vallási hittétel (pl.: szentháromság dogmája)

 

Néptribunus. A szenátusnak meg kellett hátrálnia, s egy külön plebejus tisztséget, a néptribunusi hivatalt hoztak létre Kr.e. 494ben

 

 

Személyek:

 

Hammurapi: (Kr.e. 18. sz.) Babilon legjelentősebb uralkodója.

 

Kheposz: a legnagyobb egyiptomi piramisról nevezetes fáró.

 

Dávid: (Kr.e. 10. sz.) király a palesztinai zsidó állam fénykorában.

 

Salamon: (Kr.e. 10. sz.) király a palesztinai zsidó állam fénykorában.

 

I. Dériosz: nagykirály a perzsa birodalom fénykorában.

 

Xerxész: perzsa nagykirály a második görög-perzsa háború idején.

 

Szolón: 594-ben hozott reformintézkedéseiről nevezetes arkhón Athénban, többek között eltörölte az adósrabszolgaságot

 

Kleiszthenész: Kr.e. 508-ban újjászervezte az athéni államot.

 

Miltiadész: a marathoni csatában győztes athéni hadvezér.

 

Themisztoklész demokrata politikus Athénban, szalamiszi csata győztese.

 

Leónidasz: a thermopülai szorost védő spártai király.

 

Periklész: az athéni állam vezetője az V. század közepén.

 

Hannibál: karthágó hadvezér a II. pun háborúban

 

Cornelius Scipio: hadvezér a II. pun háborúban

 

Marius: néppárti politikus és hadvezér

 

Sulla: senatuspárti politikus, diktátor

 

Spartacus: rabszolgafelkelés vezetője

 

Pompeius: az I. triumvirátus tagja, majd Casear ellenfele

 

Augustus: (korábbi néven Octavianus) a principatus megalapítója, Róma első császára: Intézkedéseivel megszilárdította a belső rendelet, megteremtette a „Pax Romanát” (Kr.e. 27-Kr. u. 14.)

 

Pál: a keresztény vallást a „pogányok” előtt megnyitó apostol

 

Attila: Róma ellen támadó hun nagykirály

 

Názáreti Jézus az ó születésétől számítja a kereszténység az időt. (Kr.e.-Kr.u.) Az ó eljövetelét már keresztelő János hirdette. Görögül Jézus (Józsua Krisztus Kriszthosz a messiás héberül fölkent jelent. Ó kereszt halálával a megváltás minden

 

A középkor

 

Évszámok:

 

 622: Mohamed elmenekül Mekkából

 732: Martell Károly győzelme az arabok fölött

 800: az avar birodalom bukása

 800: Nagy Károly római császárrá koronáztatta magát

 843: a Frank Birodalom felbomlása (verduni szerződés)

 962: I. Ottó megalapította a Német-római Császárságot a lengyel állam megalakítása, Mieszko felveszi a római kereszténységet.

1001 István király meg koronázása és a magyar állam megalapítása.

1044: A ménfői csata.

1054: Egyházszakadás

1051 Vértes és 1052 Pozsony: a német-romai császár támadása Magyarország ellen.

1066: Hódító Vilmos elfoglalja Angliát

1074 mogyoródi csata

1077-1095: Szent László uralkodásának az ideje.

1095: clermont-i zsinat

1095-1116: Kálmán uralkodásának az ideje.

1122: wormosi konkordátum (II. Callixtux-V.Henrik)

1205-1235: II András uralkodásának az ideje

1222 Az aranybula

1231 Az aranybula megújítása.

1237 Julianus barát hírt hozott a tatár veszélyről.

1267 Az aranybulla második megújítása.

1232 A nemesi vármegye kialakulása

1235-1270 IV Béla uralkodása

1232 Az első nemesi vérmegye létrejötte

12410-1241 A tatárjárás

1241 április 12 A muhi csata.

1265 Az első rendi gyűlés Angliában majd 1302. ben Franciaországban és 1437-ben Magyarországon.

1277 Az első magyarországi országgyűlés

1278 a Morva mezei csata

1301 Az Árpád-ház kihalása. III Andrással kihalt az Árpádház férfi ága.

1302: az első rendi gyűlés Franciaországban

1310 I Károly néven harmadszor is királlyá koronázták Székesfehérvárott, az esztergomi érsek tette fejére a Szent koronát.

1312 megvívott Rozgonyi csatában Károly Róbert súlyos vereség árán győzelmet aratott az Amadé fiak és Csák Máté seregei fölött.

1323 Az ország egész területén Károly Róbert lett az úr

1335 Ebben az időben a járom király az egyesség megkötését novemberében Visegrádon, pazar külsőségek közepette ünnepelte meg.

1337-1453 A100 éves háború Franciaországban.

1356 a német aranybulla éve.

1358 a pogány Jagelló litván herceg katolikus hitre tért és Ulászló néven lengyel királlyá koronázták.

1387-1437: Zsigmond uralkodása Magyarországon

1389: rigómezei csata

1410: grünwaldi csata

1414-1418: a konstanzi zsinat.

1415. júl.: konstanzi zsinat

1415. júl.6 Husz máglyahalála

1419-1434: a huszita háború.

1434: a lipany csata

1437: az erdélyi parasztfelkelés.

1444: a várnai csatavesztés

1446-1452: Hunyadi János kormányzósága

1448: Rigómező vereség

1446-ban megtartotta országgyűlésen ezért Hunyadi János az ország tanács által ellenőrzőt kormányzóvá, választották.

1453: Konstantinápoly török kézre kerül - a Bizánci Birodalom vége

1456. Július. 22-én: nándorfehérvári diadal. Ennek a tiszteletére szólal meg a harang déli tízen kettőkor.

1458-1490: Mátyás uralkodása

1485: Mátyás elfoglalta Bécset.

1467: Pozsonyban egyetemet alapított.

1490-1516: II Ulászló uralkodásának az ideje.

1516-1526: II Lajos uralkodásának az ideje.

1526. augusztus 29-én, a mohácsi síkon a magyar had katasztrofális vereséget szenvedett a törököktől.

1529-ben a szultán hadjáratot vezetett Magyarországra.

 

Fogalmak:

 

Zarándok: Azok a hivők, akik egy szenthelyre látogatnak, el ezeket nevezzük zarándokoknak.

 

Ereklye: Mindig egy szent személy vagy tárgyat nevezzünk ereklyének." Hazánk egyik legnagyobb ereklyéje a szent jobb szent István királynak a jobb keze"

 

Keresztes Hadjárat: A keresztes Háborúk célja a szentföl visszafoglalása és védelme volt.

 

Inkvizíció: Egyházi bíróság célja eretnekek felkutatása és felelősségre vonása büntetése /Legsúlyosabb büntetések közé tartozott a máglyaégetés /

 

Eretnekség: Azok a személyek, akik nem értetek egyet az egyház tanításával azok eretnekséget követek el

 

Koldulórend: Azokat a rendeket melyek koldulásból tartották, fen magukat kolduló rendeknek, nevezzük. /Ilyen rend a ferences rend is mely az egyik legtisztább rend/

 

Kolostorok: A szerzetesek ezen a helyen a világtól elzárva tanulnak, tanítanak.

 

Kancellária: az írásbeliség elterjedésével az oklevelek kialakítására és pecsételésére III. Béla idején kialakult főhivatal. Idővel a legfontosabb államügyeket intéző királyi hivatal lett. A Habsburg- királyok alatt a Magyar Királyi Kancellária Bécsben működött.

 

Iszlám: „engedelmesség”; a mohamedán vallás egyik elnevezése.

 

Céh: az azonos mesterséget űző középkori iparosok érdekvédelmi szervezete.

 

Skolasztika: a 13. században virágzó filozófiai irányzat, egyházi filozófia; a világ megismerésének két útját tanítja; a hit általi és a tudás általi megismerést (a teológiai igazságnak és a tudományos igazságának a kettőségét), de a kettő viszonyában a hit az elsődleges („a tudomány a teológia szolgálóleánya”). Fontos szerepet játszott a középkori egyetemek kialakulásában. Fő képviselője Apuióni Szt. Tamás.

 

Szerzetes: a világtól elvonuló, aszkéta életmódot folytató vallásos személy (fogadalmiak legfontosabb eleme: tisztaság, szegénység, engedelmesség).

 

Hospes: telepes; szűzföldekre, mocsaras területekre, erdőségekbe telepített „vendégek”, akik a terület szántófölddé alakítása fejében meghatározott ideig adómenteséget élveznek, majd pedig a földesúrnak terménnyel és pénzzel adóznak. A hospesnek külön jogokat is kaptak; szabadon költözhettek, illetve az általuk termővé tett földet továbbörökíthették utódaiknak. A hospesi jogok általánossá válásával alakult ki a jogilag egységes, de gazdaságilag differenciált középkori jobbágyság.

 

Szultán: török lovas katona: szolgálatáért adománybirtokot kp, amely azonban tovább nem örökíthető és a szultán bármikor visszaveheti.

 

Janicsárok: a zárt rendszerben harcoló gyalogos katonákat nevezték janicsároknak.

 

Szpáhi: könnyűlovas katona volt, aki a szultántól vagy a török előkelőktől kapott szolgálati föld fejében katonáskodott.

 

Dézsma: az I. István törvényében megszabott decmia: a termés tizedrésze, amit eleinte természetben majd pénzbe kellet az egyháznak beszolgáltatni.

 

Dukáttus: a királyi hatalomnak, illetve az ország területének sajátos megosztása az Árpád-kori Magyarországon: a király valamely közeli rokonának (testvérének stb.), a duxnak átengedte felségterülete bizonyos részét, ott a herceg királyi jogokat gyakorolt. Jelképe a koronával szemben a kardvolt. Ennek a formáját Kálmán király szüntette meg (1105).

 

Százéves háború: 1339-1453 között Franciaország és Anglia közötti, francia területén és a tengeren dúló háború.

 

Kehhelyesek: a huszita felkelés egyik irányzata. Fő törekvésük a két szín alatti áldozás, cseh nyelv egyházi használat, az egyház kivételes helyzetének a megszüntetése volt.

 

Familiaritás: a hűbéri viszony lazább, magyarországi változata.

 

Nemesi vármegye: a nemesek területi önkormányzati szervezete a rendiség korában.

 

Szervinesek: királyi vitézek (a király szolgái) akik a 13 század elején felléptek a nagybirtokosok azon törekvései ellen, amelyek az ő lesüllyesztésüket, a nagybirtokosok alárendeltségében vonását célozták.

 

Aranybula: Függő pecsétel, díszítet királyi oklevél.

 

Pogánylázadás: az ősi magyar hithez visszatérni akarók megmozdulása 1046-ban (Vata vezetésével) és 1061-ben.

 

Megyésispán: köteles volt a király parancsára hadba vezetni a vár fegyvereseit. Ő bíráskodott a megye területén élő alávetettek fölött, ő kezelte a vármegye jövedelmét.

 

Főispán: a nemesi vármegye vezetője, akit a király nevez ki hivatalába.

 

Gyula: a hadsereg főparancsnoka, a fegyveres hatalom birtokosa a honfoglalás előtti magyarságnál: a Kende mellett vagy után a második legfontosabb személyiség.

 

Úr: Magyar törzsfők.

 

Vitéz: akik katonáskodással szolgáltak a királyt, s ki-és középbirtokaik voltak.

 

Janicsárok: a zárt rendszerben harcoló gyalogos katonákat nevezték janicsároknak.

 

Várjobbágy: az Árpád korban királyi katonai szolgálatban álló vitézek alsóbb rangú csoportja. Szabadok voltak, nem terhelte őket termény és munkaszolgálat. A katonáskodás ellenében szolgálati birtokot kaptak a várbirtokból. A várbirtokok eladományozása miatt földesúr hatalom alá jutás, szabadságuk elvesztése fenyegette őket. A másik része szolgálati birtokát öröklődő adománybirtokká szilárdította, így felemelkedett a renddé szerveződő köznemességbe.

 

Várnép: a király kézén lévő várakat szolgálták pénzzel és terményeikkel.

 

Nándor: a király után a legnagyobb országos méltóság a középkori Magyarországon, a király távollétében annak helytartója, a nemesi felkelés vezetője.

 

Rend: az azonos érdekű, azt felismerő és érdekeiket érvényesíteni akaró emberek csoportja a középkorban.

 

Személyek:

 

Kis Pipin: az első Karoling-király a Frank Birodalomban, az egyházi állam létrehozója

 

Nagy Károly: (768-814) kiterjeszti a Frank Birodalom határait, felújítja a római császárságot

 

Kolving: (481-511) a Meroving-dinasztia alapítója, a frank állam megerősítője

 

Martell Károly: visszaverte a frank állam területére betörő arabokat.

 

Justinianus: császár (527-565), nevéhez fűződik a Római Birodalom felújításának első kísérlete.

 

I. (Nagy) Ottó: Itáliát meghódító német király, megalapítja a Német-római Császárságot.

 

I szent István: Az ó nevéhez fűződik a magyar állam megalapítása és egyben a keresztény állam megalapítása is.

 

Imre herceg: Ő volt szent Istvánnak a fia és ő lett volna a hivatalos trónörökös csak egy vadász balesetben egy vadkan áldozatául eset.

 

Abba Sámuel: (1041-1044) Mindenáron helyre akarta állítani az ország nyugalmát.

 

Béla herceg:(1060-1063) végleg eldöntötte, hogy nem mond le a magyar királyi trónról, s lengyel katonákkal az 1060 esztendő őszén koronás bátya ellen vonult.

 

I Géza:(1074-1077) azonban nem volt hajlandó a pápa alávetettje, hűbérese lenni. Inkább Bizánc felé fordult.

 

I Szent László: ő a papságot támogatta.

 

Könyves Kálmán: Álmos hatalmi vágyainak kielégítésére megkapta a hercegséget, cserébe viszont meg kellett válnia a horvát királyi címtől.

 

I. Lajos (1342-1382) merész külpolitikai terveket szőtt családja hatalmának és neve dicsőségének növelésére, s ez gyakran háborúkhoz vezetett.

 

II. András: Az ó nevéhez fűződik az aranybulla létre hozása. Melyet 1222ben készítettek el.

 

IV. Béla: Megnyerte magának a várszervezet katonai elemeit, s élvezte a királyi szerviensek támogatását.

 

IV. Károly: az első cseh király a német romai császári trónon (1347-1378) kiadja a német aranybullát (1356)

 

Juliánus: A magyar őshazát kutató domonkos rendi szerzetes.

 

Hunyadi János: sikeres hadvezér, főkapitány, majd kormányzó.

 

Csák Máté: nagy hatalmú tartományúr Észak-Magyarországon.

 

III Henrik: 1051 Nyarán szent háborút hirdetett a pogány Magyarország ellen, s a Vértes alatti Bodajkig nyomult előre. Innen azonban élelmiszer utánpótlása hiányában kénytelen volt a visszavonulásra.

 

 

 

.

 

 

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

p mester

(anonimus, 2010.03.29 16:07)

ez 1 nagy szar

Re: p mester

(hülye a p mester..., 2014.04.06 16:24)

hát nem tudom hogy te mit tudsz ezekről.
De valaki olyan rendes volt hogy ezek a fogalmak/személyek idő sorrendbe rakta .